خانه اخبار ویژه الله‌کرم: قالیباف می‌تواند بازنده خوب لقب بگیرد