خانه اخبار ویژه امام جمعه اردبیل وزرا و نمایندگان مجلس را نفرین کرد