خانه اخبار ویژه امام جمعه اصفهان: اگر از رئیسی درس گرفته باشیم دیگر اتفاقات گذشته انتخاباتی تکرار نخواهد شد