خانه اخبار استانی امام جمعه بوشهر: حقوق کارگران به موقع پرداخت شود‌