خانه اخبار استانی امام جمعه خورموج: دریافت وام خرد برای مردم تبدیل به یک آرزو شده است