خانه اخبار ویژه امام جمعه شیراز: در دین ما، پزشک محرم نیست