خانه اخبار استانی امام جمعه عالی‌شهر: مرکزی که اسم بیمارستان دارد، گاهی تزریقات چی ندارد