خانه اخبار استانی امام جمعه کنگان: بیکاری جوانان در کنار صنایع نفت و گاز زیبنده نیست