خانه اخبار ویژه امیرحسین ثابتی در بوشهر: جلیلی بهترین گزینه برای اداره کشور است