خانه مقاله انتخابات‌های تابستانی، تابستان انتخاباتی