خانه اخبار ویژه انتقاد تند یک روزنامه از توهین به حامیان پزشکیان