خانه اخبار استانی در نشست منتخب دشتی و تنگستان با فرماندار چه گذشت؟