خانه اخبار ویژه انسیه خزعلی: وارد کردن زنان به صحنه‌های اجتماعی هنر امام بود