خانه اخبار ویژه اولین تصاویر از عوامل و تجهیزات عملیات تروریستی کرمان