خانه اخبار ویژه اولین تصویر از مهران مدیری در «تابستان همان سال»