خانه اخبار ویژه اولین خرید خارجی و جذاب پرسپولیس مشخص شد