خانه اخبار ویژه اولین خرید نیم فصل پرسپولیس مشخص شد؟