خانه اخبار ویژه اژه‌ای: وظایف دستگاه قضایی منحصر به محکمه‌داری نیست