خانه اخبار ویژه اگر دیابت دارید با خیال راحت این شکر را مصرف کنید!