خانه اخبار استانی ایجاد رشته‌های ناوبری در دانشگاه فنی بوشهر