خانه اخبار استانی ایجاد ۱۰۰ غرفه غدیر در ساحل بوشهر