خانه اخبار ویژه ایران از طالبان هواپیما با عمر ۲۹ سال خرید؟