خانه اخبار ویژه ایران در سال ۱۴۰۲ چقدر نفت فروخت و چقدر تخفیف داد؟