خانه اخبار استانی اینترنت نسل ۵ پیشکش؛ مردم برای یک تماس هم ذله شده اند!