خانه اخبار ویژه این افرادی که سهام عدالت دارند باید شماره شبا اعلام کنند