خانه اخبار ویژه این افراد از خدمت سربازی معاف شدند