خانه اخبار ویژه این دو چهره‌، پاشنه آشیل پایداری شدند