خانه اخبار ویژه این سبزی برای زخم‌ دیابتی‌ها معجزه می‌کند