خانه اخبار ویژه این قاب سنگین از چند ایرانی مشهور، دیگر تکرار نمی‌شود