خانه اخبار ویژه این مشمولان به خدمت سربازی فرا خوانده شدند