خانه اخبار ویژه این میوه بهترین خوراکی برای افراد دیابتی است