خانه اخبار ویژه این پیشنهاد عجیب، برانکو را منصرف کرد