خانه اخبار ویژه این کشور و این حکومت، مال ما و حق ماست؛ بقیه فقط باید تبعیت کنند!