خانه اخبار ویژه این ۱۲ کاندیدا، بیشترین شانس را برای تایید صلاحیت دارند