خانه اخبار ویژه بادامچیان: درصد مشارکت قابل قبول است