خانه اخبار استانی باران، برخی راه‌های دشتی را مسدود کرد