خانه اخبار ویژه بازیکن بی کیفیت خارجی در نزدیکی سپاهان