خانه گالری بخشدار مرکزی دیر در هفته نامه «خلیج‌فارس»