خانه اخبار ویژه برادران پورحمیدی در تبریز رو در روی هم قرار نگرفتند