خانه اخبار مهم برای مشکلات تانکرهای ترانزیتی عذرخواهی می کنم، ولی چاره ای نیست