خانه اخبار ویژه برخی مهاجران افغان در ایران به سابقه حضورشان در طالبان تاکید دارند