خانه اخبار مهم برنده و بازنده نخستین مناظره کدام کاندیداها بودند؟ + تصاویر