خانه اخبار ویژه برکناری مدیران شرکت کننده در مراسم یک پزشک بی‌حجاب