خانه اخبار ویژه برگزاری پیکان – پرسپولیس خارج از استان تهران!