خانه اخبار استانی بزرگراه رییسعلی دلواری افتتاح می شود