خانه اخبار ویژه بعد از حسن یزدانی؛ یک قهرمان دیگر کتفش را عمل کرد