خانه اخبار ویژه بن سلمان: با کوچ اجباری مردم غزه مخالفیم