خانه اخبار استانی بهره برداری ۱۱ کیلومتر از باند دوم جم- فیروزآباد