خانه اخبار ویژه به این دسته از سربازها وام تعلق می‌گیرد