خانه اخبار ویژه به جای گل‌محمدی باید درویش استعفا می‌کرد